Henka

Henka Belgelendirme;

HENKA BELGELENDİRME, 2020 yılında konusunda tecrübeli Mehmet HENDEMOĞLU ve Fatih KARA tarafından, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 ve ISO/IEC 17020 akreditasyon sistemleri kapsamında kalite sistemini kurulmuştur ve sürekliliğini bu kapsamlarda faaliyet göstererek sağlamaktadır.

HENKA BELGELENDİRME’ nin amaç ve konusu; ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri ve konusuyla ilgili olarak gözetim ve muayene hizmetlerinin verilmesi konularında faaliyet göstermektir.

HENKA BELGELENDİRME, ilgili taraflar arasında karşılıklı çıkar çatışması olmamasını sağlamakla yükümlüdür.

HENKA BELGELENDİRME, güven telkin eden bir yapıyı oluşturmak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı sağlayan bir yapı oluşturmuştur.

HENKA BELGELENDİRME, konusunda uzman teknik kadrosu ve üst yönetimin desteği ile belgelendirme alanında uzun yıllar faaliyet göstermeyi kendine ilke edinmiştir.Kurumsal - Kuruluş

Henka Belgelendirme aşağıdaki kesimlere güven telkin etmektir;

a) Belgelendirme kuruluşlarının müşterileri,
b) Belgelendirilmiş personelin alıcıları (müşterileri),
c) Kamu kurumları,
d) Özel kuruluşlar,
e) Müşteri ve kamunun diğer üyeleri.

Aşağıdaki hususlarda ise kamuya güven telkin etmeyi amaçlamaktadır;

a) Tarafsızlık,
b) Yeterlilik,
c) Sorumluluk,
d) Açıklık,
e) Gizlilik,
f) Şikâyetlere cevap verme.Kalite Politikası

HENKA BELGELENDİRME, sunmakta olduğu hizmetlerini, tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir.
Belgelendirme faaliyetlerinin (Ürün, Muayene ve Personel Belgelendirme) yapılmasında tarafsızlığın önemi, tüm çalışanlarımızca benimsenmiştir. Tüm belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğin sağlanması için gereken güvenceler oluşturulmuştur.
HENKA BELGELENDİRME’ nin içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması riskleri yönetilmektedir.
Tüm hizmetler, yasal şartlar ve akreditasyon mevzuatı çerçevesinde sunulmaktadır.

Bunları sağlamak üzere kalite politikamız;
▪ Hizmetlerimizi, tüm başvuranlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler doğrultusunda sunmak,
▪ Belgelendirme faaliyetlerini (Ürün, Muayene ve Personel Belgelendirme) yürütürken tarafsızlığın öneminin bilincinde olmak ve çıkar çatışmalarını yönetmek,
▪ Belgelendirme faaliyetlerimiz (Ürün, Muayene ve Personel Belgelendirme) için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmek ve niteliklerini sürekli geliştirmek,
▪ Belgelendirme faaliyetleri (Ürün, Muayene ve Personel Belgelendirme) ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek,
▪ Belgelendirme faaliyetlerimizi (Ürün, Muayene ve Personel Belgelendirme) akreditasyon standartları kapsamına uygun olarak yürütmek,
▪ Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,
▪ Sürekli iyileşmeyi ilke edinmektir.
HENKA BELGELENDİRME,
- Uygunluk değerlendirmesi (ürün belgelendirme), yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
- Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,
- Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını taahhüt eder.

03.01.2023
Belgelendirme Müdürü, Fatih KARA
Genel Müdür, Mehmet HENDEMOĞLUGİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ Doküman No: HPLT.02

HENKA BELGELENDİRME;
▪ Başvuru sahipleri/firmalara, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere/firmalara tarafsız davranacağını ve tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
▪ HENKA, belgelendirme prosesi sırasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, adayın, belgelendirilmiş kişi veya firmalar dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş kişi veya firmalar) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklanmamasını güvence altına almaktadır,
▪ Personel/Ürün/Muayene belgelendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem vereceğini,
▪ Kendi personeline belgelendirme faaliyetinde bulunmayacağını,
▪ Personel/Ürün/Muayene belgelendirme politika ve prosedürlerinin; tüm başvuru sahipleri/firmalar, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler/firmalar arasında adil olacağını,
▪ Personel/Ürün/Muayene belgelendirme fiyat listesinin; tüm başvuru sahipleri/firmalar, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler/firmalar arasında adil olacağını,
▪ Belgelendirmenin; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlanmayacağını, başvuru sahipleri/firmalar ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip edilmeyeceğini,
▪ Personel/Ürün/Muayene belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olduğu ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermeyeceğini,
Kendi faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan tehditleri içeren tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyeceğini ve bunları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,
Bu tehditlere, gerek personele sorumluluk verilmesi gibi HENKA içinden; gerekse diğer kişi, kuruluş veya organizasyonların faaliyetlerinden (Bu faaliyetler Personel/Ürün/Muayene belgelendirme yapılırken kullanılan diğer kaynaklar, taşeronlar; Sınav yeri kuruluşları, tahribatsız muayene kuruluşları, tahribatlı muayene kuruluşları) gelen belirlenmiş tüm potansiyel çıkar çatışması kaynakları dâhil edeceğini,
▪ Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,
▪ Reklam dâhil sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı olmaması için gerekli tedbirleri alacağını,
▪ Personel/Ürün/Muayene belgelendirme hizmetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptıracağını,
▪ HENKA, belgelendirme faaliyetlerini, tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırmaktadır ve yönetmektedir. Bu yapıyı ilgili tarafların katılımı ile tarafsızlık komitesi kurararak güvence altına alacağını,
▪ HENKA, belgelendirme faaliyetlerinde yer alan; -Ürünlerin tedarikçisi veya tasarımcısı veya -Hizmetlerin sağlayıcısı veya geliştiricisi veya -Proseslerin işletimcisi veya geliştiricisi olmayacağını, Beyan ve taahhüt eder.

15.09.2023
Belgelendirme Müdürü, Fatih KARA
Genel Müdür, Mehmet HENDEMOĞLU

Hizmetler

Belgelendirme Nedir ?

Ürünün, sürecin, kişinin veya kuruluşun sahip olduğu belirli özelliklerinin veya belli standartlara göre yürüttüğü faaliyetlerin onaylanmasıdır. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla belgelendirme, akredite olmuş yetkili bir kişi ya da kuruluş tarafından, bir ürünün, şahsın ve kuruluşun sahip olduğu özelliklerinin, kalitesini, niteliğini veya durumunun değerlendirilip ve doğrulanmasıdır.

Henka Belgelendirme
Henka Belgelendirme © 2023

Henka Belgelendirme’ nin amacı, belgelendirilmek isteyen müşterilerine tarafsız bir belgelendirme hizmeti sunmaktır. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özellikler ve yetkinlikler, her biri kendi meslek alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzman personelinde mevcuttur.

Sosyal Medya Hesaplarımız


    Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. No: 48/A
    Tuzla/İstanbul

    0544 685 22 21
    [email protected]